נוהל בחירות לחברה הישראלית לאורוגינקולוגיה – מרץ 2016

תאריך: 21/02/2016
 1. הבחירות יתקיימו כבחירות ישירות ליו"ר החברה ולשאר חברי הוועד
 2. ועדת בחירות חברים: פרופ’ הוכנר, פרופ’ פנסקי ופרופ’ הולצר
 3. הקלפי תהייה פתוחה למצביעים בשעות 8:30-13:00
 4. מועמדים המעונינים להתמודד לתפקיד בועד ישלחו את פרטיהם הכוללים שם, מקום עבודה ותפקיד בועד (יו"ר או חבר ועד) לפרופ' דרורית הוכנר במייל: hochner@hadassah.org.il לא יאוחר מה-3.3.16.
 5. ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד/החברה, על-פי הקריטריונים המפורטים בתקנון החברה יהיו רשאים לבחור רק חברים בחברה הישראלית לאורוגינקולוגיה שנרשמו ושלמו את דמי החברות על פי תעריף דמי החברות.
 6. על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לחברה לעשות כן לפני מועד הבחירות. רופא שלא הסדיר את תשלום דמי החברות בהר”י ולחברה לאורוגינקולוגיה לא יורשה להשתתף בבחירות.
 7. בתקופת הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים.
 8. עם סגירת הקלפיות תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות. בספירה ידנית, רשאי כל מועמד לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.
 9. במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין המועמדים על-ידי הגרלה או על-ידי קביעת רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.
 10. חבר שנבחר כיו"ר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו באחד התפקידים, על-פי בחירתו, למי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.
 11. אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה כפי שקבוע בתקנון האיגוד/החברה, ניתן לאשר את הרכב הוועד בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על-פי דרישת  20% לפחות מהחברים בעלי זכות ההצבעה באיגוד/ בחברה.
 12. ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך עשרה ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן לחברי החברה ולהר"י.
 13. התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מצב, את הנאמר בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד/החברה.
 14. ערעור על מהלך הבחירות ותוצאותיהן יוגש לא יאוחר מ-14 יום ממועד הבחירות לוועדת הבחירות של האיגוד/החברה. על החלטת ועדת הבחירות להינתן בתוך שבעה ימים ממועד קבלת הערעור. ערעור על החלטת ועדת הבחירות יוגש ליועץ המשפטי בהר"י תוך שבעה ימים ממועד קבלת החלטת ועדת הבחירות, והכרעתו תהיה סופית.
פורסם בקטגוריה חדשות , מאת מערכת החברה הישראלית לאורוגינקולוגיה.

כתיבת תגובה